Butter bataa バター
Buttermilk bataamiruku バターミルク
Cheese chiizu チーズ
Cow milk gyuu nyuu 牛乳(ぎゅうにゅう)
Cream kuriimu クリーム
Cream cheese kuriimuchiizu クリームチーズ
Eggnog eggunoggu エッグノッグ
Feta cheese fetachiizu フェタチーズ
Ice cream aisukuriimu アイスクリーム
Margarine maagarin マーガリン
Milk miruku ミルク
Parmesan cheese parumezanchiizu パルメザンチーズ
Sour cream sawaakuriimu サワークリーム
Yogurt yooguruto ヨーグルト