Africa Afurika アフリカ
Antarctica Nankyokutairiku 南極大陸(なんきょくたいりく)
Arctic Hokkyoku 北極(ほっきょく)
Asia Ajia アジア
Australia Oosutorariya オーストラリア
Europe Yooroppa ヨーロッパ
North America Kita Amerika / Hokubei 北アメリカ / 北米(ほくべい)
South America Minami Amerika / Nanbei 南アメリカ / 南米(なんべい)