Below is a list of verbs and their forms. To learn all the forms please go to lesson 4.
Colum one is the English translation. The second is the masu form (used for what one is doing or will be doing). The third is the plain (dictionary) form along with the kanji. The last is the te imasu (used for what one is currently doing)

to give agemasu ageru (上げる) agete imasu
to open akemasu akeru (開ける) akete imasu
to wash araimasu arau (洗う) aratte imasu
to walk arukimasu aruku (歩く) aruite imasu
to amuse/play asobimasu asobu (遊ぶ) asonde imasu
to have /exist arimasu aru (ある) atte imasu
to meet aimasu au (会う) atte imasu
to panic/be confused awatemasu awateru (慌てる) awatete imasu
to stop talking damarimasu damaru (黙る) damatte imasu
to go out dekakemasu dekakeru (出かける) dekakete imasu
to be able to/can dekimasu dekiru (できる) dekite imasu
to select erabimasu erabu (選ぶ) erande imasu
to blow fukimasu fuku (吹く) fuite imasu
to step on fumimasu fumu (踏む) funde imasu
to gain weight futorimasu futoru (太る) futotte imasu
to fall furimasu furu (降る) futte imasu
to put on lower body hakimasu haku (履く) haite imasu
to enter hairimasu hairu (入る) haitte imasu
to begin hajimarimasu hajimaru (始まる) hajimatte imasu
to begin(first time) hajimemasu hajimeru (初める) hajimete imasu
to plan hakarimasu hakaru (図る) hakatte imasu
to speak hanashimasu hanasu (話す) hanashite imasu
to run hashirimasu hashiru (走る) hashitte imasu
to work hatarakimasu hataraku (働く) hataraite imasu
to stick harimasu haru (貼る) hatte imasu
to become popular hayarimasu hayaru (流行る) hayatte imasu
to remove hazushimasu hazusu (外す) hazushite imasu
to decrease herimasu heru (減る) hette imasu
to play(piano/guitar) hikimasu hiku (弾く) hiite imasu
to find /pick up hiroimasu hirou (拾う) hirotte imasu
to dig horimasu horu (掘る) hotte imasu
to snitch iitsukemasu iitsukeru (言い付ける) iitsukete imasu
to bully ijimemasu ijimeru (いじめる) ijimete imasu
to put in iremasu ireru (入れる) irete imasu
to be/exist imasu iru (いる) ite imasu
to go ikimasu iku (行く) itte imasu
to say/relate iimasu iu (言う) itte imasu
to wear on head kaburimasu kaburu (被る) kabutte imasu
to give back kaeshimasu kaesu (返す) kaeshite imasu
to return kaerimasu kaeru (帰る) kaette imasu
to limit kagirimasu kagiru (限る) kagitte imasu
to take kakarimasu kakaru (かかる) kakatte imasu
to write kakimasu kaku (書く) kaite imasu
to hold in arms kakaemasu kakaeru (抱える) kakaete imasu
to telephone kakemasu kakeru (かける) kakete imasu
to hang / wear glasses kakemasu kakeru (かける) kakete imasu
to hide(one self) kakurerimasu kakureru (隠れる) kakurette imasu
to be sad kanashimimasu kanashimu (悲しむ) kanashinde imasu
to think/consider kangaemasu kangaeru (考える) kangaete imasu
to feel/sense kanjimasu kanjiru (感じる) kanjite imasu
to wither karemasu kareru (枯れる) karete imasu
to borrow/rent karimasu kariru (借りる) karite imasu
to lend kashimasu kasu (貸す) kashite imasu
to harden katamemasu katameru (固める) katamete imasu
to carry on shoulders katsugimasu katsugu (担ぐ) katsuide imasu
to buy kaimasu kau (買う) katte imasu
to become dry kawakimasu kawaku (乾く) kawaite imasu
to dry kawakashimasu kawakasu (乾かす) kawakashite imasu
to change kawarimasu kawaru (変わる) kawatte imasu
to decorate/display kazarimasu kazaru (飾る) kazatte imasu
to count kazoemasu kazoeru (数える) kazoete imasu
to kick kerimasu keru (蹴る) kette imasu
to listen/hear kikimasu kiku (聞く) kiite imasu
to be audible kikoemasu kikoeru (聞こえる) kikoete imasu
to decide/choose kimemasu kimeru (決める) kimete imasu
to come kimasu kuru (来る) kite imasu
to wear kimasu kiru (着る) kite imasu
to cut kirimasu kiru (切る) kitte imasu
to be crowded komimasu komu (込む) konde imasu
to concentrate korashimasu korasu (凝らす) korashite imasu
to cross/go over koshimasu kosu (越す) koshite imasu
to answer kotaemasu kotaeru (答える) kotaete imasu
to break kowaremasu kowareru (壊れる) kowarete imasu
to smash kowashimasu kowasu (壊す) kowashite imasu
to get cloudy kumorimasu kumoru (曇る) kumotte imasu
to compare kurabemasu kuraberu (比べる) kurabete imasu
to collapse kuzuremasu kuzureru (崩れる) kuzurete imasu
to make mistake machigaemasu machigaeru (間違える ) machigaete imasu
to turn /bend magarimasu magaru (曲がる) magatte imasu
to mix / join majimasu majiru (混じる) majite imasu
to defeat makashimasu makasu (負かす) makashite imasu
to be defeated makemasu makeru (負ける) makete imasu
to invite manekimasu maneku (招く) maneite imasu
to worship matsurimasu matsuru (祭る) matsutte imasu
to wait machimasu matsu (待つ) matte imasu
to mix mazemasu mazeru (混ぜる) mazete imasu
to look/see mimasu miru (見る) mite imasu
to be found mitsukarimasu mitsukaru (見つかる) mitsukatte imasu
to find mitsukemasu mitsukeru (見つける) mitsukete imasu
to receive moraimasu morau (もらう) moratte imasu
to be popular motemasu moteru (もてる) motete imasu
to hold/have mochimasu motsu (持つ) motte imasu
to throw nagemasu nageru (投げる) nagete imasu
to comfort nagusamemasu nagusameru (慰める) nagusamete imasu
to punch/hit nagurimasu naguru (殴る) nagutte imasu
to cry like animal nakimasu naku (鳴く) naite imasu
to lick namemasu nameru (嘗める) namete imasu
to cure naoshimasu naosu (治す) naoshite imasu
to be cured/heal naorimasu naoru (治る) naotte imasu
to learn naraimasu narau (習う) naratte imasu
to fall asleep nemurimasu nemuru (眠る) nemutte imasu
to sleep nemasu neru (寝る) nete imasu
to resemble nimasu niru (似る) nite imasu
to drink nomimasu nomu (飲む) nonde imasu
to board / ride on norimasu noru (乗る) notte imasu
to remove(clothes) nugimasu nugu (脱ぐ) nuide imasu
to steal nusumimasu nusumu (盗む) nusunde imasu
to paint/smear on nurimasu nuru (塗る) nutte imasu
to memorize oboemasu oboeru (覚える) oboete imasu
to fall/drop ochimasu ochiru (落ちる) ochite imasu
to surprise odorokimasu odoroku (驚く) odoroite imasu
to dance odorimasu odoru (踊る) odotte imasu
to put/place okimasu oku (置く) oite imasu
to wake up/get up okimasu okiru (起きる) okite imasu
to get mad okorimasu okoru (怒る) okotte imasu
to send/see off okurimasu okuru (送る) okutte imasu
to think omoimasu omou (思う) omotte imasu
to fold/break oremasu oreru (折れる) orete imasu
to get off orimasu oriru (降りる) orite imasu
to press down osaemasu osaeru (押さえる) osaete imasu
to teach oshiemasu oshieru (教える) oshiete imasu
to push/press oshimasu osu (押す) oshite imasu
to attack osoimasu osou (襲う) osotte imasu
to be worse than otorimasu otoru (劣る) ototte imasu
to end owarimasu owaru (終わる) owatte imasu
to swim oyogimasu oyogu (泳ぐ) oyoide imasu
to look for sagashimasu sagasu (探す) sagashite imasu
to bloom sakimasu saku (咲く) saite imasu
to avoid sakemasu sakeru (避ける) sakete imasu
to support sasaemasu sasaeru (支える) sasaete imasu
to indicate/point out sashimasu sasu (指す) sashite imasu
to invite sasoimasu sasou (誘う) sasotte imasu
to make noise sawagimasu sawagu (騒ぐ) sawaide imasu
to touch sawarimasu sawaru (触る) sawatte imasu
to chatter shaberimasu shaberu (喋る) shabette imasu
to tie up shibarimasu shibaru (縛る) shibatte imasu
to know shirimasu shiru (知る) shiite imasu
to spread out/ lay out shikimasu shiku (敷く) shiite imasu
to put away shimaimasu shimau (仕舞う) shimatte imasu
to close shimemasu shimeru (閉める) shimete imasu
to die shinimasu shinu (死ぬ) shinde imasu
to believe shinjimasu shinjiru (信じる) shinjite imasu
to investigate shirabemasu shiraberu (調べる) shirabete imasu
to do shimasu suru (する) shite imasu
to set/sink shizumimasu shizumu (沈む) shizunde imasu
to grow sodatemasu sodateru (育てる) sodatete imasu
to slip/slide suberimasu suberu (滑る) subette imasu
to pass/exceed sugimasu sugiru (過ぎる) sugite imasu
to scoop/spoon sukuimasu sukuu (すくう;) sukutte imasu
to live sumimasu sumu (住む) sunde imasu
to sit suwarimasu suwaru (座る) suwatte imasu
to eat tabemasu taberu (食べる) tabete imasu
to store/put away takuwaemasu takuwaeru (蓄える) takuwaete imasu
to test/try tameshimasu tamesu (試す) tameshite imasu
to request tanomimasu tanomu (頼む) tanonde imasu
to collapse taoremasu taoreru (倒れる) taorete imasu
to knock down taoshimasu taosu (倒す) taoshite imasu
to be enough tarimasu tariru (足りる) tarite imasu
to help/save tasukemasu tasukeru (助ける) tasukete imasu
to battle tatakaimasu tatakau (戦う) tatakatte imasu
to fold tatamimasu tatamu (畳む) tatande imasu
to build tatemasu tateru (建てる) tatete imasu
to stand tachimasu tatsu (立つ) tatte imasu
to melt/dissolve tokemasu tokeru (溶ける) tokete imasu
to stop tomarimasu tomaru (止まる) tomatte imasu
to fly tobimasu tobu (飛ぶ) tonde imasu
to exchange torikaemasu torikaeru (取り替える) torikaete imasu
to take torimasu toru (取る) totte imasu
to arrive tsukimasu tsuku (着く) tsuite imasu
to be tired tsukaremasu tsukareru (疲れる) tsukarete imasu
to use/operate tsukaimasu tsukau (使う) tsukatte imasu
to make tsukurimasu tsukuru (作る) tsukutte imasu
to work for tsutomemasu tsutomeru (勤める) tsutomete imasu
to wrap tsutsumimasu tsutsumu (包む) tsutsunde imasu
to become stronger tsuyomarimasu tsuyomaru (強まる) tsuyomatte imasu
to strengthen tsuyomemasu tsuyomeru (強める) tsuyomete imasu
to plant uemasu ueru (植える) uete imasu
to move ugokimasu ugoku (動く) ugoite imasu
to doubt utagaimasu utagau (疑う) utagatte imasu
to sing utaimasu utau (歌う) utatte imasu
to photograph/copy utsushimasu utsusu (写す) utsushite imasu
to sell urimasu uru (売る) utte imasu
to shoot uchimasu utsu (撃つ) utte imasu
to be separated/be divorced wakaremasu wakareru (別れる) wakarete imasu
to understand wakarimasu wakaru (分かる) wakatte imasu
to laugh waraimasu warau (笑う) waratte imasu
to hand over watashimasu watasu (渡す) watashite imasu
to divide/break warimasu waru (割る) watte imasu
to be toasted/burned yakemasu yakeru (焼ける) yakete imasu
to quit/retire yamemasu yameru (辞める) yamete imasu
to loose weight yasemasu yaseru (やせる) yasete imasu
to call yobimasu yobu (呼ぶ) yonde imasu
to read yomimasu yomu (読む) yonde imasu
to be glad/pleased yorokobimasu yorokobu (喜ぶ) yorokonde imasu
to forgive/allow yurushimasu yurusu (許す) yurushite imasu