Japanese numbers kanji


Ichi, Hito, Itsu, Hito(tsu) - One

1 page - ichi peeji (一ページ)
One apple - ringo hitotsu (リンゴ一つ)

Ni, Futa, Futa(tsu) - Two

2 people - futari (二人)

San, Mi, Mi(tsu), Mit(tsu) - Three

3 kg - sankiro (三キロ)

Shi, Yon, Yo(tsu), Yo, Yot(tsu) - Four

4 people - yonin (四人)

Go, Itsu, Itsu(tsu) - Five

5 people - gonin (五人)

Roku, Mu , Mu(tsu), Mut(tsu), mui - Six

About 6 - muttsu gurai (六つぐらい)


Nana, Shichi, Nana(tsu), nano - Seven

7 meters - nana meetoru (七メートル)

Hachi, ya, Ya(tsu), Yat(tsu), you - Eight

Afternoon snack - oyatsu (お八つ)

Ku, Kyuu, Kokono, Kokono(tsu) - Nine

$9 - kyuudoru (九ドル)

Juu, Ji, To, Tou - Ten

10 people - juunin (十人)

Hyaku - Hundred

100 people - hyakunin (百人)

Sen, Chi - Thousand

1000 - issen (一千)

Man, ban - Ten thousand, all, many

1 million - hyakuman (百万)